Samiske rettigheter ved vassdragsregulering

Brønner & Co har sendt høringsuttalelse til OED sitt forslag til ny vassdragsreguleringslov. Uttalelsen fremhever samenes rett til andel av utbytte fra kraftproduksjonen etter ILO-konvensjonen art. 15 nr. Du kan lese høringsuttalelsen her.

Stjernøysaken til Høyesterett

Saken var den første som ble behandlet av spesialdomstolen Utmarksdomstolen for Finnmark og gjelder eiendomsretten til deler av Stjernøya i Finnmark. Saken er nå sluppet inn til behandling i Høyesterett. Brønner & Co v/ advokatene Geir Haugen og Andreas Brønner representerer Stjernøya reinbeitedistrikt. Saken kommer trolig opp i løpet av våren.

Erstatningsansvar i byggeprosjekt for ansvarlig kontrollerende - ny Høyesterettsdom

Høyesterett avsa den 5. mars dom der spørsmålet var om foretaket som hadde påtatt seg funksjonen som ansvarlig kontrollerende overfor bygningsmyndighetene kunne komme i erstatningsansvar overfor private kjøpere av bygget som følge av mangelfull utførelse av sin kontrollfunksjon. Flertallet på 3 dommere svarte bekreftende på dette.

 

Dommen gir en viktig avklaring på forholdet mellom det ansvarlige foretakets forpliktelser overfor bygningsmyndighetene og det samme foretakets forpliktelser overfor private parter som er involvert i byggeprosjektet. Du kan lese dommen her.

Gjennombrudd for folkerettens urfolksvern i vindkraftsak

Olje- og energidepartementet (OED) har tatt til følge klage på konsesjon til bygging vindkraftverk (180 MW) i Falesrassa i Finnmark. OED har gitt reineierne medhold i at bygging av vindkraftverket vil være i strid med folkerettens urfolksvern. Dette er et viktig gjennombrudd for anvendelsen av folkeretten i saker om naturinngrep der reindriften blir berørt. Advokat Geir Haugen har bistått reineierne i saken.

Du kan lese OEDs avgjørelse her.

Avklaring om funksjonsgarantier

Høyesterett har i dom avsagt 4. september 2014 avklart rekkevidden av såkalte funksjonsgarantier. Høyesterett kom til at når en selger garanterer for at varen skal oppfylle bestemte egenskaper i en tidsperiode etter levering, får selger bevisbyrden for at funksjonsfeil i garantitiden skyldes feil bruk av varen. Avgjørelsen er relevant for både produksjons- og salgsbedrifter.

Du kan lese dommen her

Endringer i aksjeloven trådte i kraft 1. juli

Fra 1. juli trådte en rekke endringer i aksjeloven i kraft. Hensikten med endringene har vært å gjøre aksjelovens regler mer tilpasset de mindre selskapenes behov.

Gratis bistand til EIFs medlemsbedrifter

Alle medlemsbedriftene i Elektronikk Industri Foreningen tilbys 1 times gratis juridisk bistand hos Brønner & Co for identifisering og løsning av juridiske problemstillinger.